Matthew Henry (1662-1714)

Matthew Henry werd in 1662 in het Engelse plaatsje Broad Oak (Wales) geboren. Zijn vader was Philip Henry, een predikant uit de kring van de Puriteinen. Deze groep had zich afgesplitst van de Anglicaanse kerk. In de periode dat Matthew geboren werd, verkeerden de Puriteinen in een moeilijke situatie en werden hevig vervolgd.

Opleiding en predikantschap

De jonge Matthew bleek een goed verstand te hebben. Zijn vader leerde hem al op jonge leeftijd Hebreeuws, Grieks en Latijn. Daardoor kon Matthew al vanaf zijn kinderjaren de Bijbel in de grondtalen lezen. Toen Matthew 23 jaar oud was, vertrok hij naar Londen om daar rechten te gaan studeren. Deze studie had hij gekozen op advies van zijn vader, maar het hart van Matthew lag niet in deze studie. Hij heeft deze dan ook niet afgemaakt.

Enkele jaren later keerde hij terug naar Broad Oak. Hij wist dat hij door God Zelf geroepen was om predikant te worden. Niet lang nadat hij in de buurt van zijn woonplaats ging preken, ontving hij twee beroepen. Een kwam uit Londen en de ander uit Chester, een plaats op het platteland. Na Gods leiding te hebben gezocht nam hij het beroep naar Chester aan en hij werd daar in 1687 bevestigd in het ambt van predikant. Matthew was toen 25 jaar.

Gedurende 25 jaar diende hij de gemeente van Chester. Vele malen kreeg hij een beroep van de gemeente uit Londen, maar hij bedankte daar steeds voor omdat hij zich teveel aan Chester verbonden voelde. Toch heeft hij na vele jaren uiteindelijk het beroep naar Londen aangenomen.

“Matthew Henry’s commentaar is een gereformeerd commentaar, is praktisch en stichtend van aard. Het devotionele karakter gaat niet ten koste van de wetenschappelijke nauwkeurigheid. Het werk is bestemd voor theologen en leken.”

Dr. C.A. Tukker

Ik ben maar een waterputter, die water ophaalt uit de diepte en anderen doet drinken uit de fonteinen de levens”.

Matthew Henry

“Gods genade kan zielen redden zonder onze prediking, maar onze prediking kan geen zielen redden zonder Gods genade.”

Ezechiël 37:1-14

Over de Bijbelverklaring van Matthew Henry

Matthew Henry (1662-1714) begon met het schrijven van zijn commentaar op de Bijbel toen hij 42 jaar oud was. Hij heeft een behoorlijk deel van zijn leven hieraan gewerkt. Hij begon met het schrijven van een commentaar op Genesis en heeft zelf kort voor zijn overlijden het deel over Handelingen klaar gekregen. Van de brieven en Openbaring had hij de aantekeningen al klaar liggen, maar die commentaren heeft hij uiteindelijk niet meer af kunnen maken; dit hebben 13 predikanten voor hem gedaan. De eerste complete Bijbelverklaring verscheen in de eerste helft van de 19e eeuw.

Bekend en veel gebruikt

Van alle Bijbelcommentaren is die van Matthew Henry waarschijnlijk het meest bekend en over de wereld verspreid. Hoe komt het nu dat een boek dat geschreven is in de 18e eeuw ook in onze tijd nog zoveel zeggingskracht heeft? Volgens velen ligt de kracht van de Matthew Henry vooral in de pastorale toonzetting en de vele praktische toepassingen die hij maakt voor het leven van alledag van een christen.

Zelfs theologen zoals Whitefield en Spurgeon gebruikten zijn Bijbelcommentaar en bevalen het ook vaak bij anderen aan. Whitefield heeft het gehele commentaar in totaal vier keer gelezen en Spurgeon heeft over dit commentaar gezegd: “Iedere dienaar van God moet dit boek op z’n minst een keer in zijn leven in zijn geheel zeer zorgvuldig gelezen hebben.”

Huwelijk en gezinszorgen

In Chester leerde Matthew Katharine Hardware kennen. Ze trouwden in 1687. Het huwelijk duurde echter slechts kort. Katharine werd, kort voordat zij moest bevallen van haar eerste kind, ziek en ze overleed kort na de bevalling van hun dochter. Katharine werd slechts 25 jaar.

Na twee jaren van groot verdriet is Matthew opnieuw in het huwelijk getreden. Zijn tweede vrouw heette Mary Warburton. Het jaar daarop werden ze gezegend met een dochter. Dit meisje overleed toen ze anderhalf jaar oud was. Daarna kregen Matthew en Marry een dochter die slechts drie weken in leven bleef. Het verdriet van dit echtpaar was onvoorstelbaar groot. In zijn levensbeschrijving vertelt Matthew dat het bij hem leidde tot ernstig zelfonderzoek en hij vertroostte zichzelf en zijn vrouw met de wetenschap dat de kinderen niet tevergeefs hadden geleefd en dat ze voor altijd bij de Heere mochten zijn in het hemelse Jeruzalem. In totaal mocht Matthew Henry tien kinderen krijgen.

Levenseinde

In 1714 kreeg Matthew gezondheidsklachten. Daarna ging zijn gezondheid snel achteruit. In juni van dat jaar preekte hij voor de laatste maal in Chester. Hij preekte over Hebreeën 4:9: “Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.” Het was alsof hij zich ervan bewust was dat dit zijn laatste zondag op aarde zou zijn. Op 22 juni 1714 overleed Matthew Henry. Hij werd in Chester begraven. De tekst voor de begrafenisplechtigheid was Mattheus 25:21: “En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heren.”

“Als we de Schriften onderzoeken, moeten we niet alleen vragen: Wat is dit? Maar: Wat zegt het met betrekking tot ons? Wat kunnen we er uit leren? Hoe zouden we het in de praktijk kunnen brengen? Vragen van dit soort heb ik getracht in mijn verklaring te beantwoorden.”

Matthew Henry in zijn voorwoord bij de Bijbelverklaring