Comité van aanbeveling

De volgende personen bevelen het werk van de stichting Vrienden van de Matthew Henry van harte aan en vormen het comité van aanbeveling:

Ds. G.J. Baan, Vlissingen
“Voor de voorbereiding van mijn preken raadpleeg ik meestal Matthew Henry wel. Vooral met de bedoeling te zien hoe hij op pastorale, doorleefde wijze een Schriftgedeelte tot Leven laat komen. Leven met een hoofdletter. Want het gaat ten diepste in zijn verklaring steeds weer om de Heere Jezus, Die Zichzelf het Leven noemt. Deze pastorale, Christo-centrische Bijbelverklaring zou ik graag willen zien in de hand van Indonesische predikers, ja ook van de Indonesische kerkganger.”

Prof. dr. A. Baars, Woudenberg

Ds. J.J. van Eckeveld, Zeist
“De vertaling van het commentaar van Matthew Henry juich ik van harte toe. Altijd weer valt me op dat het hier een Bijbels en vooral ook bevindelijk commentaar betreft. Het zou in Indonesië tot bijzondere zegen kunnen zijn.”

Dr. Th. van den End, Apeldoorn
“Vanuit mijn 45-jarige ervaring met het schrijven en vertalen van boeken voor gebruik in kerk en school kan ik zeggen dat dit project op een uiterst efficiënte manier wordt uitgevoerd. De delen van de reeks volgen elkaar in snel tempo op. Dat komt niet in mindering op de kwaliteit. Ik heb bewondering voor de inzet en de bekwaamheid van mevr. drs. Van der Schoot, die al enkele jaren met de leiding van dit project is belast. Het laat zich aanzien dat dit reuzen-project (want dat is het), dat in 2006 is gestart, binnen enkele jaren zal zijn voltooid. Dat wil zeggen dat binnen 13 jaar de gehele Matthew Henry zal zijn vertaald. Een prestatie.”

Ds. A.B. van der Heiden, Doetinchem

Ds. A.Th. van Olst, Deurne (B)
“De Bijbel en het gebed zijn het belangrijkst bij het voorbereiden van de preken. Maar waar zouden we als predikanten zijn zonder goede Bijbelverklaringen? De Bijbelverklaring van Matthew Henry kenmerkt zich niet alleen door grondige Bijbelstudie, maar ook door grote aandacht voor het geloofsleven, omgang met God aan de hand van het Woord, levensvernieuwing, kortom: het persoonlijk kennen van de Heere. Wat je soms wel eens in andere Bijbelverklaringen mist, vind je hier in ieder geval: we bestuderen de Bijbel niet alleen om meer te weten over de betekenis en context van de Bijbeltekst toen, maar als levend Woord dat ook vandaag een instrument in de handen van de Heere is om tot bekering te brengen, om het geloofsleven te voeden, om de Heere Zelf te ontmoeten. De Bijbelverklaring van Matthew Henry heeft al veel zegen gebracht in studeerkamers en op kansels.”

Mw. drs. A. Paul, Leusden

Prof. dr. W. Verboom, Harderwijk
“Toen ik enige tijd geleden in Indonesië was, merkte ik hoezeer christenen daar geholpen zouden zijn met een goede Bijbelverklaring. Dat geldt niet alleen voor het bestuderen van de Bijbel, maar ook voor het persoonlijk Bijbellezen. Precies daarvoor biedt de onder ons zo bekende verklaring van Matthew Henry een uitstekend hulpmiddel. Dat de Stichting Vrienden van de Matthew Henry deze verklaring vertaalt in het Indonesisch wil ik dan ook van harte aanbevelen. Dit werk verdient ons aller steun. Zo mogen we er aan meewerken dat medechristenen geholpen worden bij het verstaan van de Bijbel. Biddend om Gods zegen over dit mooie project is mijn vraag aan u en jou: helpt u mee?”

Prof. dr. W. van Vlastuin, Wezep
“De afgelopen eeuwen heeft de Bijbelverklaring van Matthew Henry een geweldige zegen verspreid. Dit besef geeft ons verwachting voor de Indonesische vertaling van deze Bijbelverklaring. Wat een zegen om bij een zegenrijk project betrokken te mogen zijn.”

Ds. C.G. Vreugdenhil, Houten
“De vertaling van de Bijbelverklaring van Matthew Henry in de Indonesische taal is van heel groot belang voor de Indonesische kerken. Veel voorgangers maken er al gebruik van. Ook voor theologiestudenten is dit standaardwerk een goede aanvulling van hun bibliotheek. Omdat deze verklaring erg praktisch is, kunnen de broeders er ook veel ideeën uit opdoen voor hun preken. Als er één Bijbelverklaring is die echt cultuur overstijgend is, is dat wel de verklaring van Matthew Henry. Ik hoop van harte dat er voldoende financiën beschikbaar komen om de serie commentaren af te maken.”

Ds. J.A. Weststrate, Elspeet
“De Bijbelverklaring van Matthew Henry is me lief, omdat ze tot onderwijs en troost is voor de Kerk uit ‘alle volken, natiën en tongen’. Haar inhoud overstijgt culturen. Waarom? Omdat haar practicale onderwijs gegrond is op Gods Woord. Zeker, de Matthew Henry bevat geen diepgaande exegetische studies. Maar wel is iedere bladzijde vol met eenvoudig onderwijs voor het geestelijk en dagelijks leven van een christen. Omdat we in Zuid-Afrika onder verschillende culturen werken, raadpleeg ik graag en vaak dit Bijbelgetrouwe standaardwerk. Het werk van de stichting Vrienden van de Matthew Henry draag ik een warm hart toe.”

“Iedere dienaar van God moet dit boek op z’n minst een keer in zijn leven in zijn geheel zeer zorgvuldig gelezen hebben.”

 

C.H. Spurgeon